okwest

COWI-Ligaen/Divisionsturneringen PDF Udskriv Email
  

Danmarksturneringen - Divisionsturneringen - -Ligaen

Danmarksturneringen er åben for alle forbundets klubber. Deltagere er klubhold eller klubsamarbejder som defineret i § 2.15.1.

OK West løber i sydkredsens 3. division, sammen med Ribe OK, under navnet West/Ribe.

Hver løber giver et antal point, som lægges sammen, og den klub der samlet har flest point vinder matchen og får 2 matchpoint.

Der er mange baner at vælge mellem, både i herrer og Dame grupper, således det skulle være let at lave point for alle. Prøv selv at se banenøglen, for at finde ud af, hvad du skal løbe.

I 2019 skal vi løbe i Grøften ved Krengerup den 5. maj og Munkebjerg den 22. september. Reserver datoerne allerede nu, så vi kan komme mange af sted, og yde de andre klubber lidt modstand.

Indbydelse og tilmelding via 

Klubben betaler løbsgebyr for ungdommen. Husk at skifte til klub West/Ribe ved tilmelding

Fra 2019 er der nyt pointsystem, så der er mange flere der kan give point - se løbspoint fordelingen i DOF reglement § 5.2

 

Senest opdateret ( Mandag, 15 April 2019 14:40 )
 
Referat af bestyrelsesmøde 11.3.2019 PDF Udskriv Email
  
Mandag, 08 April 2019 09:11

Referat bestyrelsesmøde nr. 2/2019 i OK West

Mødested Klublokalet

Mødedato Mandag den 11. marts kl. 19.00-21.00

Fremmødte Mogens Nielsen, Eric Lauersen, Peter Gammelvind, Hanne Vase Bendtsen

Gæst Anna Trap

Fraværende Sven Wodschow

Referat Hanne Vase Bendtsen

Dagsorden:

A. Debatpunkter – Fremadrettet

 1. Overdragelse af kassererposten

Eric er blevet introduceret i div systemer, er endnu ikke kommet i gang med at bruge dem, men kan også trække på Annas viden fremover.

Peter ændre kassernavn og fornyr foreningen i CVR registret.

Anna ringer til banken og aftaler hvad de skal have og om det er nok at Eric kommer der ind.

Mogens sørger for at Eric får adgang til foreningsportalen og bliver administrator i O-service.

 1. Klubarrangementer det næste halve år

  1. Klub Lang 21/8

Datoen er en onsdag, det tages op med Sven om dette skal ændres til lørdag og med efterfølgende grill.

 1. Klubtøj

Overtrækstøj købes ved intersport i Varde.

Gammel model er udgået, ny model lægges på hjemmesiden (Mogens)

B. Status – Igangværende opgaver

 1. Generalforsamling

  Referat sendes til Egil (Eric)

  Referat sættes i hvid mappe i klublokaler (Hanne)

 2. 1. og 2. Laaaange dag i vest

 1. dag blev afholdt af Esbjerg 86 deltagere

 2. dag blev afholdt af West 100 deltagere

  det va gode dage med fantastisk vejr

  Sven aftaler næste års løb med Esbjerg.

 1. Klubtur 18/19 maj

  18 har givet forhåndstilkendegivelse så turen gennemføres.

  Skovtilladelse til lørdag er på plads, mangler søndag - er i gang.

  Prisen bliver ca. 1000 kr. pr. deltager (betales af klubben)

 2. DM Stafet 12.9.2020

  Ny gasledning kommer i Blåbjerg området, Eric undersøger hvad det kommer til at betyde.

  Der sendes mail til medlemmer vedr. opgaver.

  Vi satser på fordeling med dobbeltbesætning på alle ledende poster, så der både er en fra Esbjerg og en fra West på hver post.

 3. Skole OL

  Har fået afslag fra forbundet for i år, vi har fået henvendelse fra kommunen men det bliver først i 2020.

 4. Gymnasiet

  Vi har ikke hørt nærmere

 5. Kort

  Erling er ved at være færdig med Lunden

 6. Økonomi

  Ser fint ud.

 7. Første træningsløb i måneden (parkeret)

 8. Ungdom/rekruttering (Mini – Maxi) (parkeret)

 9. Instruktion til banelæggere (parkeret)

  C. Efterretning – sager til orientering

 1. Ref. af HB møde nr. 1/2019

Ingen bemærkninger.

 1. Rep. møde i DOF

Udviklingsprojekt

Der bliver i 2020-2025 planen reduceret i antallet af udvalg fra 14 til 5

 1. Ref. klubledermøde og generalforsamling i sydkredsens Venner.

Ingen bemærkninger.

 1. Div. skrivelser
  1. OK Koldings jubilæum

Der gives gaver til dem vi samarbejder med ellers ikke.

  1. Træning frem mod WOC 2020

Der tilbydes kort over Varde og Oksbøl, vi vil ikke stå for planlægning af træninger.

  1. Skolekort

Der har været henvendelse fra Bork Havn Efterskole, vi har meldt fra at der ikke er ressourcer til det.

 1. Materiel

Nogle emit er ved at være udløbet, West og Esbjerg er de sidste klubber i sydkresen der bruger Emit, de fleste i nordkredsen bruger Emit. Vi fortsætter med Emit - Mogens køber nye enheder til erstatning for dem der er udløbet.

 1. Medlemmer
  1. Ind og udmeldelser

3 udmeldinger siden generalforsamlingen.

Der er nu 52 aktive og 5 passive medlemmer.

D. Kommunikation – Hvad og hvordan

 1. Hjemmesiden

Kører stille og roligt

 1. Facebook

Husk også at lægge det på hjemmesiden der kommer på facebook.

E. Eventuelt – Mødeplanen

 1. Næste møde

30.4. kl 19.00

Sydkredsens mødeplan

Klubledermøder 2019

Dato

Mødested

Mandag den 3.06-19

Jelling

Mandag den 28.10-19

Hindsgavl

Senest opdateret ( Mandag, 08 April 2019 09:34 )
 
Referat af generalforsamling 2019 PDF Udskriv Email
  
Torsdag, 14 Marts 2019 00:00

 

 

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 9. februar 2019 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

 • Anna Trab – Økonomimester (modtager ikke genvalg)

 • Bestyrelsesmedlem – Peter Gammelvind

8. Valg af revisor – på valg er: Per B. Christensen

9. Eventuelt.

Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad pkt. 2.

Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

 • Vores veninde Ingse i Sverige er afgået ved døden, men hendes mand Yngve har nævnt at klubben stadig er meget velkommen i deres hjem.

 • Vores mange årige medlem Hans Nissen er også var afgået ved døden i 2018.

 • Skolens kloak var under renovering, men arbejdet var pludselig ophørt og klubhusets fremtid er stadig uvis i Vrøgum.

 • Facebook skal udnyttes bedre, og medlemmerne opfordres til at ”kommentere beskeder ” da disse informationer på den måde spredes bedre.

Hanne Voss: Spurgte om alle accepterede at billeder fra arrangementer blev lagt op på Facebook. Der var generelt enighed med enkelte undtagelser.

Lene: efterlyste en nærmere dato for klubbens afholdelse af DM Stafet i 2020.

Søren: Har bestyrelsen gjort sig tanker om hvad vi stiller op, når Borgerforeningen også har forlad lokaler på Vrøgum skole og OK West snart er eneste bruger af skolen.

Mogens: Bestyrelsen har ikke gjort sig yderligere overvejelser.

Marianne: Er det muligt at få udbedret muligheden for bad efter løb i skoven.

Mogens: Bestyrelsen har ikke spurgt kommunen om at udbedre eksisterende badeforhold.

Jens: Da klubben betaler husleje har vi ret til at få tildelt lokaler et sted i kommunen.

Jens: Er bestyrelsens tiltag med ”Grøn” tankegang accepteret af medlemmerne (Som er, ikke brug af plastik service, og genbrug af plastikposer til kort) Der er generel enighed om at det er et positivt tiltag.

Jens: reklamerede for det nye koncept (O-track). Brugere kan uploade deres løb og sammenligne deres løb med andre der uploader deres løb.

Jens: har det været en succes med indførslen af printede kort til træningsløb i stedet for fortrykte kort som tidligere. Det er positivt modtaget men programmet kræver lidt træning og den rigtige driver.

Mogens: Med dette koncept er der fin økonomi til at købe farvepatroner eller udskifte printer når den viser svaghedstegn.

Mogens: er det stadig i orden at ikke medlemmer af en orienteringsklub betaler 30 kr. for at deltage i træningsløb. Der var enighed blandt deltagerne at det er i orden.

Sven W: Vejrs by vil gerne betale 1000 kr. for fortsat årlig afholdelse af orienteringsløb i Vejrs by i sommer måneden. Til gengæld skal sommerhusejerne kun betale 10 kr. for at deltage i træningsløb.

Lene: fik bekræftet at medlemmer fra andre klubber også betaler 10 kr. for at deltage i træningsløb, når blot de er medlem af en anden klub.

Jens: Klubben har modtaget julekort fra ”Plejehjemmet Lunden” i Varde. Der var brede enighed om at dette tilbagevendende årlige arrangement altid er rigtig hyggelig og alle ønsker at fortsætte de kommende år.

Jens: Klubbens medlemstal er stadig faldende.

Klaus: efter aftale med bestyrer af løbebutikken ”Løberen” i Esbjerg vil klubbens medlemmer få 15% rabat på køb hvis bestyrelsen tager kontakt og bekræfter aftalen.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 3.

Anna Trab gennemgik regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

Erling: Kortbeholdningen i skabet vil langsom bliver forældet.

Jens: Bekræfter at banelæggere kan få tilsendt en kortfil over området som man skal lave træningløb i.

Jens: Personer som ikke er medlem, som ringer og beder om at få tilsendt en kortfil bliver bedt om først at sende en kopi af den skovtilladelse de har ansøgt. Ofte vender personen derfor ikke tilbage.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve. Anna Trab afgår som økonomimester efter adskillige år på posten.

ad pkt. 4.

Anna Trab gennemgik næste års budget, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Mogens: Et afsat beløb på 30.000 i år 2019, vil blive uddybet senere ved generalforsamlingen.

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Anna Trab kunne oplyse, at en enig bestyrelse gik ind for uændret kontingent i 2019.

Beslutningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 6.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

ad pkt. 7.

Anna Trab – Økonomimester (modtager ikke genvalg)

Erik Lauersen har accepteret at tiltræde denne post

Bestyrelsesmedlem – Peter Gammelvind (Peter accepterede genvalg)

ad pkt. 8.

Valg af revisor – på valg er: Per B. Christensen (Per accepterede genvalg)

ad pkt. 9.

Eventuelt

Per: Reklamerede for sommerens orienterings arrangement, SOW-Swiss Orienteering Week 2019

Mogens: Der afsat 30.000 kr. til at afholde en weekend klubtur til ”Vindkraft” ved Holstebro.

Der var opbakning blandt forsamlingens deltagere og bestyrelsen arbejder videre med dette og udsender senere en nærmere detaljeret indbydelse.

Der er i samme periode klubarrangementer at tage hensyn til, bla. den årlige Divisionsmatch.

Per: opfordrede til at arrangere Påskeløb i skovene omkring Nyminde.

Mogens: Anna Trap slutter sit mange årigt arbejde som medlem af bestyrelsen, hvor hun med stor succes har bestridt mange af klubbens funktioner. Anna trådte ind i bestyrelsen i 1985 og i 1988 blev hun formand som hun bestred i 11 år. Vi vil alle i klubben sige hende tak for dette store arbejde.

Anna: udtrykte sin klare mening om at uden de andre i bestyrelsen, samt klubbens mange aktive medlemmer, så havde OK West ikke eksisteret.

Jens: supplerede at det var ham der fik Anna ind i bestyrelse og i den forbindelse havde håbet på mere ”kage og kaffe” man ligestillingen havde allerede holdt sit indtog på det tidspunkt.

Formanden takkede Anna og overrakte en lille gave som tak for arbejdet. Derefter afsluttede Mogens generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Jens Sørensen Klaus Lønborg

Dirigent Sekretær

 

 

 

 

Senest opdateret ( Torsdag, 14 Marts 2019 08:15 )
 
Avenza Maps PDF Udskriv Email
  
Torsdag, 15 November 2018 09:08

Hej træningsløbsbanelæggere.


Så behøver I ikke at bruge GPS-en der ligger i træningskassen mere - hvis i har en smartphone.
I skal bruge appen Avenza Maps (APP STORE eller GOOGLE PLAY).
Hvis det har interesse - send en mail ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ) til mig, så vil jeg sende en vejledning til AvenzaMap og en link til et prøvekort (Vrøgum).

Jens

PS: Kan også bruges af dem der er bange for at fare vild i den store skov. Må dog ikke bruges til klubmesterskaber og lignende.  :-)

Senest opdateret ( Torsdag, 15 November 2018 09:23 )
 

west billeder

DSC_0020.jpg

Kommende aktiviteter

Torsdag 30 Maj kl.10:00
Kristi Himmelfartsløb på Fanø
________________________
Onsdag 05 Juni kl.17:30
Sprint SEPE Esbjerg
________________________
Torsdag 06 Juni kl.10:00
Seniormøde
________________________
Onsdag 12 Juni kl.17:00
Løb for fællesskabet Lunden
________________________
Onsdag 19 Juni kl.17:30
Træningsløb i Blåbjerg
________________________

West kalender

Maj 2019
M T O T F L S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2019
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Medlemmerne

No images
Copyright © 2019 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.